Maandag      11:00 - 16:00  

Dinsdag     Eezy kunstgebit

Woensdag      9

Vrijdag          

Zaterdag         

Algemene voorwaarden


Op deze pagina vindt u de (betalings)voorwaarden die de praktijk voor mondhygiëne Omi & Col hanteert.

Algemene voorwaarden Omi & Col

Toepasselijkheid en bekendmaking van deze algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
behandelingsovereenkomst als bedoeld in de Wet Geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) (Artikelen 7:446 t/m 7:468 van het Burgerlijk Wetboek), die door Omi & Col met patiënten wordt aangegaan.

Artikel 2 Behandelovereenkomst

De algemene voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en worden:
1. op een voor patiënten toegankelijke en zichtbare plaats in de praktijk gepubliceerd;
2. op de website van de praktijk (www.omiencolmondzorg.nl) vermeld.
3. op verzoek van patiënten schriftelijk uitgereikt;
4. Omi & Col stelt iedere nieuwe patiënt door middel van een welkomstbrief in kennis van het bestaan van algemene voorwaarden;
5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen;
6. Omi & Col is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3 Behandelingen

1. Bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst, zijn patiënten verplicht de juiste adres- en verzekeringsgegevens aan Omi & Col te verstrekken.

2. Behandelingsovereenkomsten worden in principe mondeling met de patiënten
aangegaan. Op verzoek van de patiënt kan dit schriftelijk gebeuren.

3. Omi & Col kan voor iedere patiënt voorafgaand aan de behandeling schriftelijk een behandelplan vaststellen. Indien een patiënt daarom verzoekt, is Omi & Col tot het vaststellen van bedoeld behandelplan verplicht en kan de patiënt dit behandelplan schriftelijk ontvangen.

4. Iedere patiënt ontvangt, indien gewenst, een begroting van de voorgesteldebehandeling.

5. In overleg met de patiënt kan een vastgesteld behandelplan en de daaraan gerelateerde begroting gedurende de behandeling worden aangepast.

6. Van iedere patiënt, waarmee Omi & Col een behandelingsovereenkomst aangaat, wordt digitaal een dossier bijgehouden. 
De patiënt heeft het recht om inzage in het dossier te krijgen (art 7:456 BW).
Omi & Col is wettelijk verplicht het dossier 15 jaar te bewaren (art 7:454 lid 3 BW).

7. Omi & Col is niet bevoegd patiënt gegevens, zonder toestemming van de betreffende patiënt, aan derden te verstrekken (art 7:457 BW).

8. Op de behandelingsovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken dienen, indien noodzakelijk, uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. 

Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt Omi & Col zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen, wanneer geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

De mondhygiënist hanteert een vast bedrag bij niet nakomen van afspraak.


Artikel 5 Tarieven en vergoedingen

1. De kosten van de behandeling van een minderjarige patiënt, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, wordt aan de patiënt zelf in rekening gebracht, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger(s) schriftelijk bevestigt(en) dat hij/zij de kosten voldoet(n).

2. Omi & Col berekent de kosten van behandeling aan de hand van tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) zijn goedgekeurd of vastgesteld.

3. Omi & Col behoudt zich het recht om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de geleverde behandelingen/diensten te wijzigen, met inachtneming van de geldende prijsvoorschriften van de NZa dan wel enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

4. De patiënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inzichten in de vergoedingen van zijn/haar zorgverzekeraar.

 

Artikel 6 Betaling

1. Omi & Col heeft ervoor gekozen de verwerking van onze nota’s over te dragen aan Infomedics en Anders Medical Factoring. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties.

2.
Wat betekent dit voor u; de nota voor de behandeling of verrichting ontvangt u van Infomedics of Anders Medical Factoring. In sommige gevallen wordt uw nota eerst gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest) nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

3.
Vergeet niet uw nota op tijd te betalen. Lukt het niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te voldoen? 

Bel dan het Contact Center van Infomedics of Anders Medical Factoring.

Contactgegevens voor patiënten, cliënten en overige zorgafnemers

Website: infomedics / E-mail: info@infomedics. nl

Telefoon: 036 203 1900

Website: Anders Medical Factoring


Artikel 7 Klachten

1. Omi & Col behandeld alleen klachten die uitsluitend per brief- of e-mailbericht aan ons te horen zijn gebracht.

2. De betalingsherinnering wordt niet opgeschort, omdat de patiënt een klacht indient bij bovenstaande commissie of een andere instantie over tarief en/of behandeling tenzij de beweerde tekortkoming van Omi & Col de (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

Opschorting is in ieder geval niet geoorloofd indien de beweerde tekortkoming van Omi & Col van ondergeschikte aard is. De patiënt dient Omi & Col per omgaande van zijn klacht in kennis te stellen.

Door het enkele feit dat Omi & Col op vervaldatum van de factuur nog geen of
volledige betaling van de factuur heeft verkregen, is de patiënt zonder enige aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

Deze algemene voorwaarden zijn in februari 2015 opgesteld, en mei 2016 gepubliceerd.

Herzien op 2021 

oclogofooter
Uw praktijk voor mondzorg.
Openingstijden
  • Maandag    
  • Dinsdag        Eezy kunstgebit
  • Woensdag    
  • Vrijdag       
  • Zaterdag      
Maps Rijksstraatweg 235, 3956CN Leersum